Ogólne Warunki Sprzedaży dla Klientów Indywidualnych

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Postanowienia ogólne.

 2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dla Klientów Indywidualnych (dalej też „OWSK") mają zastosowanie do Umów zawieranych ze Sprzedawcą i Klientem, który posiada statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1360, z późn. zm. – dalej też „Kodeks cywilny"), a także z Klientem będącym osobą fizyczną, zawierającym Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego w rozumieniu art. 385⁵ Kodeksu cywilnego.

 3. Użyte w niniejszych OWSK definicje oznaczają:

 4. Umowa – zgodne porozumienie Stron, które obejmuje co najmniej Przedmiot Umowy, uzgodnioną cenę, termin i miejsce dostawy Materiałów, zawarte w formie pisemnej, bądź dokumentowej.

 5. Strony – Sprzedawca i Klient Indywidualny rozumiani łącznie, bądź każdy z osobna.

 6. Sprzedawca – oznacza BETON.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000916783, posiadającą NIP: 5252874037.

 7. Klient Indywidualny – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1360, z późn. zm.), w tym także przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, będącego osobą fizyczną, zawierającego Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta Indywidualnego charakteru zawodowego w rozumieniu art. 385⁵ Kodeksu cywilnego.

 8. Materiały – beton towarowy i inne materiały pochodne, produkowane i/lub sprzedawane przez Sprzedawcę.

 9. Forma pisemna i dokumentowa – forma opisana w Kodeksie cywilnym.

 10. Przedmiotem niniejszych OWSK jest określenie podstawowych zasad realizacji Umów na dostawę Materiałów przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Indywidualnego.

 11. Akceptując niniejsze OWSK, Klient Indywidualny oświadcza, że zawierana przez niego Umowa nawet jeśli jest związana bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, to Umowa ta nie posiada dla niego charakteru zawodowego w rozumieniu niniejszych OWSK i przepisów, do których OWSK się odwołuje.

 12. Zasady sprzedaży.

 13. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej lub dokumentowej po ustaleniu przez Strony istotnych warunków Umowy.

 14. Zawarcie Umowy poprzedza złożenie Sprzedawcy przez Klienta Indywidualnego zamówienia, w którym Klient Indywidualny określi co najmniej ilości i rodzaj Materiałów , ewentualne dodatki jakie mają być dodane do Materiałów, terminy dostaw Materiałów, miejsce dostawy Materiałów oraz ewentualne świadczenia dodatkowe (np. pompa do betonu, grzanie betonu, itp.). Wymagane jest minimum 24-godzinne wyprzedzenie przy składaniu zamówienia do 50 m3, a powyżej 50 m3 wyprzedzenie 48-godzinne.

 15. Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia potwierdzi przyjęcie zamówienia w formie pisemnej lub dokumentowej i wskaże warunki, na jakich Umowa może być wykonana, bądź poinformuje Klienta Indywidualnego o braku możliwości zawarcia Umowy. Sprzedawca może wezwać Klienta Indywidualnego w w/w terminie do złożenia dodatkowych wyjaśnień związanych ze składanym przez Klienta Indywidualnego zamówieniem. Brak odpowiedzi w powyższym terminie nie oznacza zawarcia Umowy na warunkach wskazanych przez Klienta Indywidualnego w zamówieniu.

 16. Zasady współpracy.

 17. Sprzedawca zobowiązany jest do dostawy Materiałów na warunkach wskazanych w Umowie.

 18. Klient Indywidualny zobowiązany jest do zapłaty i odbioru Materiałów na warunkach wskazanych w Umowie.

 19. Klient Indywidualny zobowiązany jest w szczególności do odbioru w całości zamówionych Materiałów, każ­dorazowo potwierdzając przedstawione przez Sprzedawcę wszystkie egzemplarze dokumentu WZ i innych dokumentów potwierdzających wykonanie Umowy przez Sprzedawcę (w tym raportów pracy sprzętu) z pod­pisem osoby uprawnionej do odbioru przedmiotu Umowy. Podpisy na dokumentach (w tym na WZ) powinny być czytelne i zawierać co najmniej: imię oraz nazwisko osoby podpisującej dokument oraz datę. Jeżeli Klient Indywidualny pisemnie wyznaczy osoby upoważnione do odbioru Materiałów i podpisywania dokumentów (w tym WZ) to zobowiązuje się przesłać niezwłocznie Sprzedawcy treść upoważnienia przed wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy.

 20. Klient Indywidualny zobowiązany jest do zapewnienia Sprzedawcy dostępu do miejsca, do którego mają być dostarczone Materiały. W szczególności Klient Indywidualny zobowiązany jest zapewnić stosowny dojazd do miejsca dostawy Materiałów. Droga dojazdowa na miejsce dostawy Materiałów musi być utwardzona oraz umożliwiać dojazd pojazdów Sprzedawcy do miejsca rozładunku, a także bezpieczne rozstawienie pojazdów Sprzedawcy, w tym pompy do betonu.

 21. W przypadku braku innych uzgodnień przyjmuje się, że Sprze­dawca wykonuje dostawy produktów w godzinach od 6:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku oraz od 8:00 – 13:00 w soboty. W przypadku konieczności wykonania dostawy w innym terminie lub ilości mniejszej niż 50 m3 w soboty, naliczone zostaną dodatkowe opłaty wskazane przez Sprzedawcę.

 22. Zasady płatności.

 23. Rozliczenia między Stronami z tytułu sprzedaży Materiałów odbywać się będą na zasadach określonych w Umowie.

 24. Zaplata za dostarczony Materiał następuje niezwłocznie po otrzymaniu wystawionej przez Sprzedawcę faktury (bądź rachunku) w terminie tam wskazanym. W przypadku rozbieżności między datą płatności wynikającą z Umowy, a datą wynikającą z faktury/rachunku decydują postanowienia zawarte w Umowie.

 25. Zapłata zostaje dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 26. Wobec Klienta Indywidualnego, który dopuścił się opóźnienia w zapłacie ceny za całość lub część Materiałów, bądź jeśli jego sytuacja majątkowa wskazuje, że dalsze wykonanie Umowy może powodować opóźnienia w płatnościach, Dostawca może odmówić dostarczenia dalszych partii Materiału domagając się uprzedniej niezwłocznej zapłaty dotychczasowych zobowiązań, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.

 27. Wniesienie reklamacji dotyczącej rozliczeń, bądź jakości czy ilości dostarczonego Materiału nie uprawnia Klienta Indywidualnego do zaniechania płatności w zakresie objętym reklamacją.

 28. W przypadku zmiany cen jednostkowych produktów używanych do produkcji Materiałów o +/-4% w stosunku do tych cen z daty popisania Umowy, Strony są uprawnione do żądania zmiany cen jednostkowych Materiałów opisanych w Umowie o wartość zmiany w/w cen jednostkowych produktów używanych do produkcji Materiałów. Uprawnienie to możliwe jest jeżeli pomiędzy datą zawarcia Umowy, a datą jej wykonania minęło co najmniej 30 dni i może dotyczyć tylko Materiałów niedostarczonych Klientowi Indywidualnemu.

 29. W przypadku zmiany ceny oleju napędowego Strony o +/- 5% średniej miesięcznej ceny hurtowej oleju napędowego zgodnie z danymi publikowanymi na stronie internetowej ORLEN, Strony są uprawnione do żądania zmiany cen jednostkowych Materiałów o +/- 5% wartości tych Materiałów z dnia podpisania Umowy. Uprawnienie to możliwe jest jeżeli pomiędzy datą zawarcia Umowy, a datą jej wykonania minęło co najmniej 30 dni i może dotyczyć tylko Materiałów niedostarczonych Klientowi Indywidualnemu.

 30. W przypadkach opisanych w ust. 7 i 8 pkt IV niniejszych OWSK Druga Strona, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wysokości zmiany cen jednostkowych Materiałów, wskazanych w Umowie, zaakceptuje te zmiany albo może wnieść w formie pisemnej lub dokumentowej we wskazanym powyżej terminie umotywowane zastrzeżenia co do prawidłowości wyliczeń tych zmian. Klient Indywidualny może ponadto w w/w terminie wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez drugą Stronę, Strony zobowiązują się dążyć do jak najszybszego wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wyliczeń. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa powyżej w terminie 21 dni od złożenia stosownego wniosku o zmianę ceny jednostkowej Materiałów, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie jej obowiązywania z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadkach opisanych w ust. 7 i 8 pkt IV niniejszych OWSK Klienta indywidualnego do czasu wejścia w życie nowych cen jednostkowych Materiałów obowiązują ceny dotychczasowe. Klient Indywidualny zostaje ponadto pouczony przez Sprzedawcę o możliwości wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

 31. Zasady odpowiedzialności.

 32. Sprzedawca, poza przypadkami przewidzianymi przepisami powszechni obowiązującego prawa, nie ponosi odpowiedzialności za utratę właściwej jako­ści Materiałów w przypadku zmiany jego konsystencji lub jego właści­wości poprzez dolanie wody, dodanie jakichkolwiek domieszek bądź dodatków w miejscu dostawy, będące wynikiem samowolnego działa­nia Klienta Indywidualnego, nie potwierdzonego pisemnie przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy.

 33. Jeżeli temperatura powietrza będzie wynosiła -5'C lub mniej i będzie większa od +30'C lub więcej, Sprzedawca może odmówić dostawy Materiałów, z uwagi na podwyższone ryzyko utraty parametrów jakościowych dostarczanych Materiałów. Sprzedawca w przypadkach opisanych w zdaniu jak wyżej dokona dostawy na wyraźne zlecenie Klienta Indywidualnego. Analogiczne zasady będą miały zastosowanie w przypadkach zajścia innych niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak silny wiatr, znaczne opady deszczu lub śniegu, itp., które obiektywnie uniemożliwiają, bądź znacznie utrudniają bezpieczne wykonanie Umowy.

 34. Z chwilą wydania Klientowi Indywidualnemu Materiałów, przez co rozumie się również odbiór własnym transportem przez Klienta Indywidualnego, przechodzą na Klienta Indywidualnego korzyści i ciężary związane z przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy.

 35. Zasady postępowania reklamacyjnego.

 36. Wady jawne a zwłaszcza ilościowe, czy gatunkowe należy reklamować niezwłocznie przy odbiorze Materiałów.

 37. Wady inne niż jawne Klient Indywidualny ma prawo reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

 38. Klient Indywidualny jest zobowiązany umożliwić Sprzedawcy oględzin i pobrania niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji ilości próbek reklamowanej partii Materiałów w miejscu i czasie ustalonym wspólnie przez Sprzedawcę i Klienta Indywidualnego. Zlecenie jakichkolwiek badań, pobierania próbek i opinii biegłych powinno być poprzedzone zaakceptowanym przez obie strony protokołem określającym wybór: laboratorium, które przeprowadzi badania, zakresu badań, sposób i miejsce pobrania próbek i ich ilość, sposób inter­pretacji wyników, kwestie sporne, które te badania rozstrzygną, po czyjej stronie są koszty badań. Co do zasady koszty reklamacji ponosi strona, której racje nie zostały uznane przez laboratorium.

 39. Zabezpieczenie wykonania umowy.

 40. Na żądanie Sprzedawcy, w razie opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek faktury VAT bądź rachunku wystawionych przez Sprzedawcę, wynoszącego co najmniej 7 dni, Klient Indywidualny zobowiązuje się do ustanowienia na swój koszt na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy pisemnego wezwania do ustanowienia takiego zabezpieczenia.

 41. O warunkach i formie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Sprzedawca powiadomi Klienta Indywidualnego w formie pisemnej lub dokumentowej. Kwota zabezpieczenia stanowić będzie nie mniej niż trzykrotność zadłużenia Klienta Indywidualnego ustalonego na dzień sporządzenia przez Sprzedawcę wezwania do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

 42. Strony ustalają przykładowy katalog form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, przy czym wybór formy zabezpieczenia należy do Sprzedawcy:

  • kaucja pieniężna;
  • nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa;
  • depozyt pieniężny zablokowany na rachunku wskazanym przez Sprzedawcę;
  • poręczenie podmiotu o dużej wiarygodności finansowej, zaakceptowanego uprzednio przez Sprzedawcę;
  • hipoteka;
  • zastaw rejestrowy;
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie;
  • weksel in blanco;
  • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego.
 43. W przypadku wykorzystania zabezpieczenia przez Sprzedawcę choćby w części Klient Indywidualny jest zobowiązany uzupełnić (odnowić) zabezpieczenie w terminie 14 dni od otrzymania pisma z wezwaniem w tym przedmiocie od Sprzedawcy.

 44. W przypadku nie ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z powyższymi postanowieniami Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.

 45. Postanowienia końcowe.

 46. W przypadku braku innych uzgodnień przyjmuje się, że Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 47. Sprzedawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, niezależnie od pozostałych okolicznościach ujawnionych w niniejszym OWSK i Umowie, w następujących przypadkach:

 • ujawnienia niezgodności ze stanem rzeczywistym i/lub prawnym w zakresie danych i oświadczeń złożonych przez Klienta Indywidualnego,
 • rażącego naruszenia postanowień Umowy Sprzedaży i/lub niniejszych OWSK.
 1. Sprzedawca informuje, że Klientowi Indywidualnemu, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem poniesienia kosztów sprzedanego/dostarczonego Materiału oraz w innych przypadkach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Klient Indywidualny może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zostanie doręczony Klientowi indywidualnemu wraz z niniejszymi OWSK. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Materiałów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Materiałów. Sprzedawca informuje Klienta Indywidualnego, że prawo do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie nie przysługuje w przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. m.in.:

w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

czy też w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

czy też w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Uzupełnienie Umowy, zmiana Umowy, odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy lub rozwiązanie Umowy za zgodą jej Stron wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że dla konkretnej czynności Umowa bądź OWSK wyraźnie przewidują inną formę.

 2. Treść Umowy oraz ustalenia Stron poczynione na podstawie i w oparciu o niniejszą Umowę stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub Klienta Indywidualnego i nie mogą być, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, ujawniane osobom trzecim w jakiejkolwiek formie za wyjątkiem profesjonalnych doradców i konsultantów oraz pracowników i przedstawicieli Stron pod warunkiem uprzedniego pisemnego zobowiązania tych osób na piśmie do zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji. Tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Stron stanowią w szczególności nieujawnione do informacji publicznej informacje: handlowe, techniczne, technologiczne i organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji uprzednio ujawnionych publicznie przez jedną ze Stron oraz przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje przez 5 lat od dnia wygaśnięcia niniejszej Umowy.

 3. Klient Indywidualny, będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 4. Przetwarzanie danych osobowych.

 5. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach zawartej Umowy.

 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Sprzedawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, celem zabezpieczenia przetwarzanych danych.

 7. Dane osobowe pozyskane w ramach zawartej Umowy będą przetwarzane wyłącznie w celu jej zawarcia i realizacji, chyba że co innego wynika z treści Umowy.

 8. Klientowi Indywidualnemu przysługuje:

 9. prawo do dostępu do treści danych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 10. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie w sytuacji opisanej w ust.3 jak wyżej (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 11. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

Imię i nazwisko Klienta Indywidualnego Data Podpis Klienta Indywidualnego

Zadzwoń do nas!

Oferta dla twojej firmy

Kontakt z działem handlowym

Beton.pl Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska

Sprzedaż
kontakt@betonpl.eu
+48 605 912 113

BETON.pl Sp. z o.o. © copyright 2021, wszystkie prawa zastrzeżone NIP 5252874037 , REGON: 389766781, Kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN