Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej też „OWS”) mają zastosowanie do Umów zawieranych ze Sprzedawcą i Klientem, który nie posiada statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1360, z późn. zm. – dalej też „Kodeks cywilny”), a także z Klientem będącym osobą fizyczną, zawierającym Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego w rozumieniu art. 385⁵ Kodeksu cywilnego.
 3. Użyte w niniejszych OWS definicje oznaczają:
 1. Umowa – zgodne porozumienie Stron, które obejmuje co najmniej Przedmiot Umowy, uzgodnioną cenę, termin i miejsce dostawy Materiałów, zawarte w formie pisemnej, bądź dokumentowej.
 2. Strony – Sprzedawca i Klient rozumiani łącznie, bądź każdy z osobna.
 3. Sprzedawca – oznacza BETON.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000916783, posiadającą NIP: 5252874037.
 4. Klient – oznacza przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, który nie posiada statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1360, z późn. zm.), w tym także Klienta będącego osobą fizyczną, zawierającego Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego w rozumieniu art. 385⁵ Kodeksu cywilnego.
 5. Materiały – beton towarowy i inne materiały pochodne, produkowane i/lub sprzedawane przez Sprzedawcę.
 6. Forma pisemna i dokumentowa – forma opisana w Kodeksie cywilnym.
 1. Przedmiotem niniejszych OWS jest określenie podstawowych zasad realizacji Umów na dostawę Materiałów przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

 2. Akceptując niniejsze OWS, Klient oświadcza, że zawierana przez niego Umowa związana jest bezpośrednio  z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i Umowa ta posiada dla niego charakter zawodowy w rozumieniu niniejszych OWS i przepisów, do których OWS się odwołuje.

 3. Zasady sprzedaży.

 4. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej lub dokumentowej po ustaleniu przez Strony istotnych warunków Umowy.

 5. Zawarcie Umowy poprzedza złożenie przez Klienta Sprzedawcy zamówienia, w którym Klient określi co najmniej ilości i rodzaj Materiałów**,** ewentualne dodatki jakie mają być dodane do Materiałów, terminy dostaw Materiałów, miejsce dostawy Materiałów oraz ewentualne świadczenia dodatkowe (np. pompa do betonu, grzanie betonu, itp.). Za treść i skutki zamówienia ponosi odpowiedzialność Klient. Wymagane jest minimum 24-godzinne wyprzedzenie przy składaniu zamówienia do 50 m3, a powyżej 50 m3 wyprzedzenie 48-godzinne.

 6. Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia potwierdzi przyjęcie zamówienia w formie pisemnej lub dokumentowej i wskaże warunki, na jakich Umowa może być wykonana, bądź poinformuje Klienta o braku możliwości zawarcia Umowy. Sprzedawca może wezwać Klienta w w/w terminie do złożenia dodatkowych wyjaśnień związanych ze składanym przez Klienta zamówieniem. Brak odpowiedzi w powyższym terminie nie oznacza zawarcia Umowy na warunkach wskazanych przez Klienta w zamówieniu.

 7. Zasady współpracy.

 8. Sprzedawca zobowiązany jest do dostawy Materiałów na warunkach wskazanych w Umowie.

 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty i odbioru Materiałów na warunkach wskazanych w Umowie.

 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do odbioru w całości zamówionych Materiałów, każdorazowo potwierdzając przedstawione przez Sprzedawcę wszystkie egzemplarze dokumentu WZ i innych dokumentów potwierdzających wykonanie Umowy przez Sprzedawcę (w tym raportów pracy sprzętu) z podpisem osoby uprawnionej do odbioru przedmiotu Umowy. Podpisy na dokumentach (w tym na WZ) powinny być czytelne i zawierać co najmniej: imię, nazwisko i stanowisko osoby podpisującej dokument oraz datę. Klient pisemnie wyznaczy osoby upoważnione do odbioru Materiałów i podpisywania dokumentów (w tym WZ) oraz prześle Sprzedawcy treść upoważnienia. W przypadku braku takiej informacji Strony zgodnie postanawiają, że osoba, która złożyła podpis na dokumencie (w tym WZ) posiada stosowne uprawnienia od Klienta.

 11. Klient zobowiązany jest do zapewnienia Sprzedawcy dostępu do miejsca, do którego mają być dostarczone Materiały. W szczególności Klient zobowiązany jest zapewnić stosowny dojazd do miejsca dostawy Materiałów. Droga dojazdowa na miejsce dostawy Materiałów musi być utwardzona oraz umożliwiać dojazd pojazdów Sprzedawcy do miejsca rozładunku, a także bezpieczne rozstawienie pojazdów Sprzedawcy, w tym pompy do betonu. Sprzedawca zastrzega niezawiniony przez siebie brak możliwości wykonania Umowy w przypadku niespełnienia przez Klienta powyższego warunku. Klient zobowiązany jest w szczególności do uzyskania niezbędnych zezwoleń na przejazd, jeśli pojazdy Sprzedawcy będą musiały poruszać się po drogach o dopuszczalnym obciążeniu mniejszym niż całkowita masa pojazdu. W razie niespełnienia tego warunku Klient odpowiada za wszelkie wynikłe z tego szkody, w tym koszty naprawy pojazdów Sprzedawcy, czy koszty związane z ich odholowaniem.

 12. Klient zobowiązany jest do zapewnienia pojazdom Sprzedawcy miejsca, gdzie Sprzedawca może dokonać oczyszczenia pojazdów po wykonaniu Umowy (w tym umycia pompy oraz leja betonomieszarki po wykonaniu świadczenia). W przypadku odmówienia takiej możliwości Sprzedawca będzie miał prawo obciążyć Klienta kwotą wynikającą z kosztów oczyszczenia pojazdów po wykonaniu Umowy.

 13. W przypadku braku innych uzgodnień przyjmuje się, że Sprzedawca wykonuje dostawy produktów w godzinach od 6:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku oraz od 8:00 – 13:00 w soboty. W przypadku konieczności wykonania dostawy w innym terminie lub ilości mniejszej niż 50 m3 w soboty, naliczone zostaną dodatkowe opłaty wskazane przez Sprzedawcę.

 14. Zasady płatności.

 15. Rozliczenia między Stronami z tytułu sprzedaży Materiałów odbywać się będą na zasadach określonych w Umowie.

 16. Zaplata za dostarczony Materiał następuje niezwłocznie po otrzymaniu wystawionej przez Sprzedawcę faktury w terminie tam wskazanym. W przypadku rozbieżności między datą płatności wynikającą z Umowy, a datą wynikającą z faktury decydują postanowienia zawarte w Umowie.

 17. Zapłata zostaje dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 18. Wobec Klienta, który dopuścił się opóźnienia w zapłacie ceny za całość lub część Materiałów, bądź jeśli jego sytuacja majątkowa wskazuje, że dalsze wykonanie Umowy może powodować opóźnienia w płatnościach, Dostawca może odmówić dostarczenia dalszych partii Materiału domagając się uprzedniej niezwłocznej zapłaty dotychczasowych zobowiązań, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.

 19. Wniesienie reklamacji dotyczącej rozliczeń, bądź jakości czy ilości dostarczonego Materiału nie uprawnia Klienta do zaniechania płatności w zakresie objętym reklamacją.

 20. W przypadku zmiany cen jednostkowych produktów używanych do produkcji Materiałów o +/-4% w stosunku do tych cen z daty popisania Umowy, Strony są uprawnione do żądania zmiany cen jednostkowych Materiałów opisanych w Umowie o wartość zmiany w/w cen jednostkowych produktów używanych do produkcji Materiałów. Uprawnienie to możliwe jest jeżeli pomiędzy datą zawarcia Umowy, a datą jej wykonania minęło co najmniej 30 dni i może dotyczyć tylko Materiałów niedostarczonych Klientowi.

 21. W przypadku zmiany ceny oleju napędowego Strony o +/- 5% średniej miesięcznej ceny hurtowej oleju napędowego zgodnie z danymi  publikowanymi na stronie internetowej ORLEN, Strony są uprawnione do żądania zmiany cen jednostkowych Materiałów o +/- 5% wartości tych Materiałów z dnia podpisania Umowy. Uprawnienie to możliwe jest jeżeli pomiędzy datą zawarcia Umowy, a datą jej wykonania minęło co najmniej 30 dni i może dotyczyć tylko Materiałów niedostarczonych Klientowi.

 22. W przypadkach opisanych w ust. 7 i 8 pkt IV niniejszych OWU Druga Strona, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wysokości zmiany cen jednostkowych Materiałów, wskazanych w Umowie, ma obowiązek zaakceptować te zmiany albo może wnieść w formie pisemnej lub dokumentowej we wskazanym powyżej terminie umotywowane zastrzeżenia co do prawidłowości wyliczeń tych zmian. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez drugą Stronę, Strony zobowiązują się dążyć do jak najszybszego wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wyliczeń. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od złożenia stosownego wniosku o zmianę ceny jednostkowej Materiałów, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę  w każdym czasie jej obowiązywania z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

 23. Zasady odpowiedzialności.

 24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę właściwej jakości Materiałów w przypadku zmiany jego konsystencji lub jego właściwości poprzez dolanie wody, dodanie jakichkolwiek domieszek bądź dodatków w miejscu dostawy, będące wynikiem samowolnego działania, nie potwierdzonego pisemnie przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy. Dodatkowo Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry produktów w przypadku nie rozładowania Materiałów w czasie dłuższym niż 90 min od chwili wytworzenia Materiałów (w tym przede wszystkim betonu towarowego). W przypadku Materiałów specjalnych (w tym betonów specjalnych), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry mieszanki, której czas od momentu wyprodukowania do wbudowania jest niezgodny z instrukcjami i zaleceniami oraz dedykowanymi normami (czas wytworzenia wpisany na dokumencie WZ).

 25. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Klient, lub osoby działające w jego imieniu, dokonają zmieszania Materiałów Sprzedawcy z innym produktem lub jeżeli Kupujący zastosuje Materiał niezgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z Umowy, bądź innego dokumentu, bądź oświadczenia składanego przez Klienta, bądź w jego imieniu.

 26. Jeżeli temperatura powietrza będzie wynosiła -5’C lub mniej i będzie większa od +30’C lub więcej, Sprzedawca może odmówić dostawy Materiałów bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji. Jeżeli dostawy Materiałów będą wykonywane w temperaturze powietrza -5’C lub mniej i +30’C lub więcej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego produktu, a strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji (jeśli były udzielone). Analogiczne zasady będą miały zastosowanie w przypadkach zajścia innych niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak silny wiatr, znaczne opady deszczu lub śniegu, itp., które obiektywnie uniemożliwiają, bądź znacznie utrudniają bezpieczne wykonanie Umowy.

 27. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność jedynie za szkody, będące normalnym następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania i tylko w zakresie rzeczywistej szkody Klienta, jednakże jedynie do wysokości równej cenie Materiałów, bądź innych świadczeń, które miał na rzecz Klienta wykonać.

 28. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy spowodowanych: (I) działaniem siły wyższej albo z winy Klienta lub osoby trzeciej, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, (II)** ograniczeniami w dostarczaniu energii elektrycznej, bądź produktów używanych do produkcji Materiałów na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, (III) niewłaściwym stanem technicznym miejsca dostawy Materiałów oraz urządzeń będących własnością Klienta.

 29. Z chwilą wydania Klientowi Materiałów, przez co rozumie się również odbiór własnym transportem przez Klienta, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy.

 30. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 31. Zasady postępowania reklamacyjnego.

 32. Wady jawne a zwłaszcza ilościowe, czy gatunkowe należy reklamować natychmiast przy odbiorze Materiałów, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia stosownego odszkodowania z tytułu zgłoszonych wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady jawne kończy się z chwilą wydania Klientowi Materiałów.

 33. Wady inne niż jawne Klient ma prawo reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od ich wykrycia, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia stosownego odszkodowania z tytułu zgłoszonych wad.

 34. Klient jest zobowiązany umożliwić Sprzedawcy, pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji i jednoczesnym jej odrzuceniem, oględzin i pobrania niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji ilości próbek reklamowanej partii Materiałów w miejscu i czasie ustalonym wspólnie przez Sprzedawcę i Klienta. Zlecenie jakichkolwiek badań, pobierania próbek i opinii biegłych powinno być poprzedzone zaakceptowanym przez obie strony protokołem określającym wybór: laboratorium, które przeprowadzi badania, zakresu badań, sposób i miejsce pobrania próbek i ich ilość, sposób interpretacji wyników, kwestie sporne, które te badania rozstrzygną, po czyjej stronie są koszty badań wraz z oświadczeniem, że strony nie wnoszą i nie będą wnosić zastrzeżeń do wyników wybranego laboratorium. Co do zasady koszty reklamacji ponosi strona, której racje nie zostały uznane przez laboratorium.

 35. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania towaru przez Klienta, jak również za wady związane z niewłaściwą pielęgnacją Materiałów.

 36. Zabezpieczenie wykonania umowy.

 37. Na żądanie Sprzedawcy, w razie opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę, wynoszącego co najmniej 7 dni, Klient zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy pisemnego wezwania do ustanowienia takiego zabezpieczenia.

 38. O warunkach i formie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Sprzedawca powiadomi Klienta w formie pisemnej lub dokumentowej. Kwota zabezpieczenia stanowić będzie nie mniej niż trzykrotność zadłużenia Klienta ustalonego na dzień sporządzenia przez Sprzedawcę wezwania do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

 39. Strony ustalają przykładowy katalog form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, przy czym wybór formy zabezpieczenia należy do Sprzedawcy:

  • kaucja pieniężna;
  • nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa;
  • depozyt pieniężny zablokowany na rachunku wskazanym przez Sprzedawcę;
  • poręczenie podmiotu o dużej wiarygodności finansowej, zaakceptowanego uprzednio przez Sprzedawcę;
  • cesja na Sprzedawcę wierzytelności przysługujących Klientowi wobec dłużnika o dużej wiarygodności finansowej, zaakceptowanego uprzednio przez Sprzedawcę;
  • hipoteka;
  • zastaw rejestrowy;
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie;
  • weksel in blanco;
  • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego.
 40. Wszystkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia, jego utrzymaniem i zwolnieniem zabezpieczeń, obciążają Klienta.

 41. W przypadku wykorzystania zabezpieczenia przez Sprzedawcę choćby w części Klient jest zobowiązany uzupełnić (odnowić) zabezpieczenie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma z wezwaniem w tym przedmiocie od Sprzedawcy.

 42. W przypadku nie ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z powyższymi postanowieniami Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.

 43. Postanowienia końcowe.

 44. W przypadku braku innych uzgodnień przyjmuje się, że Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 45. Sprzedawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, niezależnie od pozostałych okolicznościach ujawnionych w niniejszym OWS i Umowie, w następujących przypadkach:

 • ujawnienia niezgodności ze stanem rzeczywistym i/lub prawnym w zakresie danych i oświadczeń złożonych przez Klienta,
 • rażącego naruszenia postanowień Umowy Sprzedaży i/lub niniejszych OWS,
 • Klient znajduje się lub może się wkrótce znaleźć w złej kondycji finansowej, która może uniemożliwić lub utrudnić płatności wynikające z Umowy.
 1. Wszelkie spory mogące powstać na podstawie lub w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 2. Uzupełnienie Umowy, zmiana Umowy, odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy lub rozwiązanie Umowy za zgodą jej Stron wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że dla konkretnej czynności Umowa bądź OWS wyraźnie przewidują inną formę.

 3. Strony oświadczają, że w przypadku braku odbioru przez którąkolwiek ze Stron pisma wysłanego przez drugą Stronę na obowiązujący adres korespondencyjny, oświadczenie zawarte w piśmie wysłanym listem poleconym będzie uważane za skutecznie złożone w ostatnim dniu terminu na odbiór przesyłki w placówce pocztowej.

 4. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków Klienta wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot (dalej jako „Cesjonariusz”) za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej, przy czym zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Cesjonariusza warunków określonych przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnie wybranego przez siebie podmiotu. Sprzedawca uprawniony jest do zbycia przysługujących mu względem Klienta wierzytelności na rzecz dobrowolnie wybranego przez siebie podmiotu. Sprzedawca nie ma obowiązku zawiadamiania Klienta o zbyciu wierzytelności Klienta na rzecz innego podmiotu.

 6. Strony wyłączają możliwość potrącenia przez Klienta jakichkolwiek wierzytelności służących Klientowi względem Sprzedawcy z wierzytelnościami służącymi Sprzedawcy względem Klienta.

 7. Treść Umowy oraz ustalenia Stron poczynione na podstawie i w oparciu o niniejszą Umowę stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Stron i nie mogą być, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, ujawniane osobom trzecim w jakiejkolwiek formie za wyjątkiem profesjonalnych doradców i konsultantów oraz pracowników i przedstawicieli Stron pod warunkiem uprzedniego pisemnego zobowiązania tych osób na piśmie do zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji. Tajemnicę handlową przedsiębiorstwa Stron stanowią w szczególności nieujawnione do informacji publicznej informacje: handlowe, techniczne, technologiczne i organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji uprzednio ujawnionych publicznie przez jedną ze Stron oraz przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje przez 5 lat od dnia wygaśnięcia niniejszej Umowy.

 8. Przetwarzanie danych osobowych.

 9. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach zawartej Umowy.

 10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Sprzedawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, celem zabezpieczenia przetwarzanych danych.

 11. Dane osobowe pozyskane w ramach zawartej Umowy będą przetwarzane wyłącznie w celu jej realizacji, chyba że co innego wynika z treści Umowy.

Pieczęć KlientaDataPodpis Klienta

Zamów ofertę

Skontaktuj się z działem handlowym

Zadzwoń do nas!

Oferta dla twojej firmy

Kontakt z działem handlowym

Beton.pl Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska

Sprzedaż
kontakt@betonpl.eu
+48 605 912 113

BETON.pl Sp. z o.o. © copyright 2021, wszystkie prawa zastrzeżone NIP 5252874037 , REGON: 389766781, Kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN