Certyfikaty KDWU

PN-EN 14227-3:2013-10

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane popiołami lotnymi. Do stosowania jako warstwa konstrukcji drogowej, używane do budowy dróg i innych terenów komunikacyjnych.

Certyfikaty KDWU

PN-EN 206+A1:2016-12

Beton zwykły, projektowy, beton - mieszanka cementu, kruszywa, wody oraz ewentualnych domieszek, dodatk6w lub wl6kien, kt6ry uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji. Do zastosowan konstrukcyjnych.

PN-S-96012:1997

Drogi samochodowe, podbudowa lub ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. Mieszanka gruntu, cementu i wody oraz ewentualnych dodatków ulepszających Zamierzone zastosowanie: mieszanka cementowo - gruntowa stosowana jako podbudowa zasadnicza, podbudowa pomocnicza lub ulepszone podłoże

PN-EN 14227-1:2013-10

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym, mieszanki związane cementem. Mieszanka, która wiąże i utwardza się dzięki reakcji hydraulicznej. Zamierzone zastosowanie: jako warstwa konstrukcji drogowej.

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. od 1 stycznia 2021 roku beton konstrukcyjny oraz mieszanki związane hydraulicznie muszą być produkowane w krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. System ten zobowiązuje producenta do posiadania Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w akredytowanej jednostce certyfikującej oraz do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Krajowym system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ :

  1. W systemie tym działania producenta związane z oceną i weryfikacją, obejmują określenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie +:
  • zakładowej kontroli produkcji (ZKP),
  • badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badań,
  • oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.
  1. W tym systemie ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostkę certyfikującą, obejmuje:
  • przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
  • wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji,
  • kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Przejdź do sekcji:

Zamów ofertę

Skontaktuj się z działem handlowym

Zadzwoń do nas!

Oferta dla twojej firmy

Kontakt z działem handlowym

Beton.pl Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska

Sprzedaż
kontakt@betonpl.eu
+48 605 912 113

BETON.pl Sp. z o.o. © copyright 2021, wszystkie prawa zastrzeżone NIP 5252874037 , REGON: 389766781, Kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN